COPIA.

814 Gyllenhaal.

A. 1672 d 5 decemb:

psent af öfwerst:n

H:r Pehr Hiärta.

Whij Christina medh Gudz Nådhe Swerighes Göthes och Wendes Drottningh, Stoorfurstinna till Findland, Hertiginna uthj Estlandh Careland, Brehmen, Verden, Stettin, Pommern, Cassuben och Wendhen, Furstinna till Rügen, Frun öfwer Ingermannelandh och Wissmar; Giöre Witterliget, att effter som inttet Menneskeliget Samman wijstan kan hållas tillhoopa, medh mindre ondska och adygdh Straffes, och något Regiment icke häller kan beståå, medh mindre dygd och ähro belöhnes; Så ähro och alle wälbestäldte Republiquer af den natur och Egenskaap, at dee sign här Uppå såssom Twenne fundament stödgia, alt til den ända att igenom Straffet waanartige och Bångstyrige menniskior må hållas till höörsambheet och lyndo, och Jgönom ähra och Recompance de fromme till ähra och dygdh, så och Regimentet till nyttige Tiänster lijka som opmunterade och inciterade blefwe; Huar igenom och så ähr kommit att kloke Regenter i förtijden detta låfligen Stichtat hafwa, och sedan in til denna dagh der medh Continueret, så att dygd och manlighe et sampt Trooheet moth Öfwerheeten och fäderneslandet icke kan blifwa uthan dess Skyldige ihughkommelsse och belöningh: Så all denstund Wåår Troo Tienare och Leutenampt Under Wästgiöta Cavalleriet Ehrligh och Manhafftigh Nielss Gunnarsson hafwer af sin Ung domb beflijtat och Winlagt sigh om the saker at fatta, Ther igenom han kunne Tiena sin Öfwerheet och Fäderneslandh, och i synnerheet öfwat och låtet sigh bruka i krigh, först Uthrijkes och sedan här inrijkes uthi sijste danske Feide, deruthinnen han sigh Troligen Tappert och flijteligen hafwer förhållet, så att hans Commendeurer nougsampt honom der om Wittnesbördh gifwa. Nu såssom wij spörgie att han i sin Tiänst wäll och Troligen haffwer sigh förhållet; Altså hafwe wij och honom medh Wåår särdeles Konong sligh gunst Welat i hughkomma til hans Ståndss förbättringh, medh Adeligh Sköld och privilegier, effter som han och för sigh sin barn och effterkommande skall Wara förplichtet, att effter sin Skyldigheet beståå uthi all huld- och Trooskap sampt oförtruten Tiänst och förnembligen hålla dem der till att Trachta effter dyghd och ähra sampt bewijsa oss och Cronan all skyldigh och wärkeligh Tiänst i alla måtto. Wij hafwa för denskul af gunst och Nådhe så och Konungsligh macht och myndigheet Undt Skänckt och gifvet, som wij härmedh och i detta wårt öpne brefs krafft Unne Skiäncke och gifwa honom och hans Echta Lijfzarfvinger så man som qvinköhn, så födde som ofödde, effterfölgiende Sköldmärke, Nembl. Een rödh Sköldh, deruthinnen en bewäpnadt Arm, oprätt hålland es Een Standart; Öfvan opå Skölden en öpen Tornerehiälm Täcket och Crantzen medh blått, huitt och rödt fördelte, öfvan oppå hielmen Tvänne Standarter af blå färga, hoos huilke ähre oprätt satte Två rööda fiädrer och en huit mitt emällan bemälte Tuenne Sta ndarter aldeles som det medh sine egentlige färgor här hoos afmålat och repräsenteret ståår. Effter som wij och effterlåte honom Nielss Gunnersson och hans Echta Bröstarfuinger att dee sigh til en åthskieldnat från andre familier här i Rijket Gyllenhaal nämbna måge och detta förtäcknade Sköldmärke, wapn och Nambn föra och bruka uthi alle Adelige och Ridderlige saker, handlinger och samquemmer, i Feldt, Slachtninger Stormande, Skermytzlar Tornerende Ringrännande, afmåhlninger, insegel så och alle andre occasioner i Skiempt och alfwar, effter som honom och dem hälst synes, desslijkest niuta alle de privilegier fri- och rättigheeter, som Ridderskapet och Adelen i gemehn niuta och än här effter kunne medh begåfwade warde; Doch huars och eens ståndh och wilkor effter privilegierne förbehåldne. Wij begäre fördenskuld af alle potentater, Konunger, Furstar Frije Republiquer och alle andre, som han Nielss Gunnarsson Gyllenhahl och hans Echta Lijfzarfwinger hände att förekomma, huar effter sitt Ståndh och Wyrde Respective Wänligen och gunsteligen; Biude och härmedh alle som oss medh hörsambheet och lydno förplichtade ähre, och för wåår skuld wela och skola giöra och låta, att de Erkänne offtab:t Nielss Gunnarsson Gyllenhahl och hans Echta Lijfzarfwinger för rätte A delsmän, bewijsandes honom och dem den ähra och Respect, som det ståndet medhänger och tilstår, och giörandess honom eller dem här emoot hinder mehn eller förfångh i någon måtto, nu eller i Tilkommande Tijder. Till yttermehra wisso hafwe Wij detta bref medh egen hand Vnderskrifvet, och Witterligen låtet hängia wårt och Rijckzens Insegel här nedan före. Gefvet på wårt Residentz Slott Stockholm den Tiugonde dagh uthi Decembris Månadt, åhr effter Christo bördh Ettusende Säxhundrade och på dett Fämbtijondhe andhra.

Christina

L;S;
Johan Wijnbladh

Denne Copia Wara Lijka lydendes af ord och meninger medh siälfva originalet, betyges af Undertäcknade.

Date Haggetorp Nov. 20th 1672

L;S;
Johan Pålman

L;S;
Hanss Börgesson

In English

Top | Home


Copyright © 1999-2000 The Gyllenhaal Family Tree Project
E-Mail: ed@gyllenhaal.org